‘The Border’ by Guney, Year 9, Nottingham University Samworth Academy